Quản lý hợp đồng

Phân hệ Quản lý hợp đồng cung cấp giải pháp giúp dễ dàng quản lý toàn bộ hợp đồng trong doanh nghiệp

Giải pháp đáp ứng nhu cầu quản lý cho tổ chức ở mọi quy mô

Quy trình phê duyệt hợp đồng

Quản lý bảo lãnh/bảo hiểm

Quản lý thông tin bảo lãnh như:

Quản lý thông tin bảo hiểm của hợp đồng

Khách hàng tiêu biểu

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi