Quản lý văn bản đi đến

Giải pháp toàn diện để sắp xếp, tự động hóa các hoạt động liên quan đến văn bản đến và văn bản đi. Đặc biệt thích hợp với các tập đoàn có quy mô lớn đến rất lớn

Mô hình Portal và Subportal

Đáp ứng được cho mô hình một đơn vị hoặc mô hình có nhiều cấp đơn vị, mỗi đơn vị sẽ có vùng làm việc riêng độc lập và gửi nhận liên thông văn bản đến các đơn vị thành viên trong hệ thống.

Quản lý thư, vật phẩm

Quản lý tiếp nhận và chuyển giao thư từ, bưu phẩm, sách báo gửi đến doanh nghiệp

Quản lý văn bản đến

Quản lý toàn bộ quá trình giải quyết các văn bản, tài liệu gửi đến doanh nghiệp.

Thư viện mẫu biểu Online

Hỗ trợ tạo mới tài liệu từ mẫu trên hệ thống

Tích hợp chữ ký điện tử/Chữ ký số

Hỗ trợ tích hợp với mọi loại chữ ký số mà nhà nước cấp phép, các file ký số có giá trị pháp lý tương đương với ký trên giấy

Phát hành văn bản

Ban hành văn bản cho cá nhân và đơn vị qua mạng

Khách hàng tiêu biểu

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi